இல்லம் / குறிச்சொல் armature voile béton armé [153]