இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequin + bâtiment laboratoire recherche 10