இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + banche métalliquex + bétonx [6]