இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequin + banche métallique 7