ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequin + banche métallique 7