இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + attentex 2