இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + chaînage verticalx + calex [1]