இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature dalle béton arméx + niveau laserx + béton arméx [1]