ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature dalle béton armé + niveau laser 1