இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bétonnage fondation superficielle + fondation [14]