ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ bétonnage fondation superficielle [37]