ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក traçage sol implantation + chaise implantation [1]