இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poteau en béton armé + parking 1