இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voile + échafaudage [5]