இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie aggloméréx + mortierx + parpaingx + bloc pilierx 1