இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx + mortierx + parpaingx + hourderx 1