இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx + mortierx + maçonneriex + vide sanitairex 1