இல்லம் / குறிச்சொற்கள் excavation sous-sol + mur soutènement 7