ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក excavation sous-sol + mur soutènement [7]