இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation semelle filante + implantation fondation [1]