இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation semelle filante + armature fondation superficielle [20]