இல்லம் / குறிச்சொல் fondation semelle filante [49]