ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ fondation semelle filante [49]