ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + hourdisx + plancher semi-préfabriquéx [1]