இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bétonnage dalle + hourdis [1]