ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + bâtiment scolaire universitaire [5]