ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + bâtiment hospitalier sécurité civilex + distanceur serpentin armaturex + béton arméx + bétonx [2]