இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bétonnage dallex + bâtiment hospitalier sécurité civilex + distanceur serpentin armaturex + béton arméx [2]