ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + bâtiment hospitalier sécurité civile [15]