ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + armature dalle béton armé [4]