இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie terre cuitex + gros-oeuvrex + briquex 3