இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie terre cuite + gros-oeuvre 33