இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonnerie terre cuite + assemblage charpente lamellée collée [1]