ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + zig-zagx + armature plancher dallex 1