இல்லம் / குறிச்சொற்கள் treillis soudé + béton armé [60]