ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudé + béton armé [60]