ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudé + coffrage dalle 15