ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature prédallex + béton arméx [6]