ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + bâtiment multi-fonctionnelx + armature start staboxx + coffrage dallex + armature plancher dallex 2