ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + tige de serragex + béton arméx + coffragex 1