ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + bâtiment scolaire universitairex [1]