ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + bâtiment habitation collectifx + cale enrobagex [1]