இல்லம் / குறிச்சொற்கள் treillis soudé + armature voile béton armé [11]