ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudé + armature voile béton armé [11]