ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature dalle béton arméx + armature prédallex + béton arméx 6