ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + coffrage voilex + tige de serragex + coffragex 1