இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage horizontalx + terre-cuitex + blocx 2