இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage horizontal + terre-cuite 10