ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage horizontal + terre-cuite 10