இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage horizontalx + béton arméx + terre-cuitex 1